เราคือใคร

อีวีเอ ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผลิตสินค้านวัตกรรมเพื่อช่วยพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตปกป้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและมนุษย์เพื่อให้ทุกชีวิตบนโลกอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุข

บริษัทของเราได้ทำการวิจัย และพัฒนาการฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น ป้องกันเชื้อโรคมาอย่างยาวนาน รวมทั้งการดูแลสุขภาพโดยนักวิจัยชาวไทย และได้รับทุนการสนับสนุนงานวิจัยจากทาง สวทช ไบโอเทค และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อวิจัยและพัฒนาสินค้านวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะพยายาม ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมี bio เป็นส่วนผสม ให้มากที่สุดและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องคำนึงถึงผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์

พันธกิจ

  1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  2. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  3. สร้างองค์ความรู้ให้กับบุคคลและองค์กรทั่วไป การดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน